بهای کتاب ۱۵ پوند انگلیس، با افزودن هزینه پست و بسته بندی از این قرار است

انگلستان ۱۸ پوند – اروپا ۲۱ پوند – سایر نقاط ۲۴ پوند

 

لطفا پس از پرداخت، نشانی پستی و نام کتاب (کتاب های) مورد نظر را به ایمیل پائین ارسال فرمائید.

Email: info@tafrihbook.com

  • Account name: S H Khorsandi
  • Bank name: Barclays
  • Account number: 13799042
  • Sort code: 20-27-49

عید  ۱۴۰۰ مبارک

یک هدیه مفرح نوروزی

تفریح المسائل 

کتابی برای مسلمان و نامسلمان

\ همه آداب و تعلیمات دین است \
\ بدون سانسور و نقطه چین است \ 
\ به کنج خلوتی در را ببندیم \
\ بخوانیم و بگرئیم و بخندیم \

نمایندگی های فروش

کتاب های دیگر هادی خرسندی

  شعرانه – مجموعه اشعار  |   یادداشت های مشکوک علم

بهای هر سه کتاب یکسان است

مجموعه هر سه کتاب تفریح المسائل، شعرانه ( مجموعه اشعار)  و یادداشت های مشکوک علم را میتوانید در یک مجموعه با تخفیف 10 پوندی تهیه کنید

نشر باران، علاوه بر کتاب های هادی خرسندی، کتاب های باارزشی هم منتشر کرده است!

شعرانه – مجموعه اشعار
بهای کتاب ۱۵ پوند انگلیس، با افزودن هزینه پست و بسته بندی از این قرار است

انگلستان ۱۸ پوند – اروپا ۲۱ پوند – سایر نقاط ۲۴ پوند

 

یادداشت های مشکوک علم
بهای کتاب ۱۵ پوند انگلیس، با افزودن هزینه پست و بسته بندی از این قرار است

انگلستان ۱۸ پوند – اروپا ۲۱ پوند – سایر نقاط ۲۴ پوند

 

مجموعه هر سه کتاب
بهای کتاب ۳۵ پوند انگلیس، با افزودن هزینه پست و بسته بندی از این قرار است

انگلستان 38 پوند – اروپا 41 پوند – سایر نقاط 45 پوند