بهای هر کتاب ۱۵ پوند انگلستان به اضافه هزینه پست :

انگلستان ۱۸ یوند – اروپا ۲۱ پوند – سایر نقاط ۲۵ پوند

لطفاً خبر پرداخت  (و نام کتاب\کتاب ها) را به این ایمیل بفرستید:

hadikhorsandi@aol.com

پرداخت از راه PayPal  یا این حساب بانکی:

Account name: S H Khorsandi | Bank name: Barclays

Account number: 13799042

Sort code: 20-27-49

IBAN: GB20 BUUK 20274913799042

Swift: BUKBGB22

کتاب ها به نام خریدار یا نام پیشنهادی او توسط مؤلف امضا خواهد شد.

 برای داشتن فوری کتاب «تفریح المسائل» در آمریکا،با آقای علی نصیری تماس بگیرید:

(408) – 421 08 04

تماس با نشر باران برای این کتاب ها و کتاب های دیگر:

Website: www.baran.se  |   Email: info@baran.se